Home
          เกี่ยวกับโครงการ
          บุคลากร
          กิจกรรม
          รับสมัครงานสหกิจศึกษา
          ข่าวสหกิจศึกษา
          คู่มือและแบบฟอร์ม
          รับสมัครงาน
 

                                     

 โครงการสหกิจศึกษารับสมัครนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ในแนวสหกิจศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2/2549 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายวิชาการ
ของคณะที่สังกัดอยู่ หรือโครงการ
สหกิจศึกษาตึก 2 ห้อง 2106-2107 

 หลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
จะจัดค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชนในวันที่
9-11 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงเรียน
วังน้ำใส อ.วังน้ำใส จ.สระแก้ว

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
วิธีปกติ
รับใบสมัคร วันที่ 1 พ.ย. 2549
                      ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2550
รับสมัคร วันที่ 25 เม.ย.-19 พ.ค. 2550 สอบวันที่ 23-24 พ.ค. 2550
ประกาศผล 29 พ.ค.2550
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษารับทุน
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
รับสมัครวันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ. 2550
ติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ
ชั้น 2 อาคาร 100 ปี
 สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จัดให้มีการจัดนิทรรศการ
"ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา" ครั้งที่ 11
วันที่ 13-14 กันยายน 2550
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 
 


     สรุปแบบฟอร์มสหกิจศึกษา (pdf. doc.)

    (VRU-Co1)   แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (pdf. doc.)

    (VRU-Co2)   แบบเสนองานสหกิจศึกษา (pdf. doc.)

     (VRU-Co3)  ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (pdf. doc.)

    (VRU-Co4)   แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา (pdf. doc.)

    (VRU-Co5)   แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (pdf. doc.)

    (VRU-Co6)   แบบหนังสือการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา (pdf. doc. )

    (VRU-Co7)   แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานสหกิจศึกษา (pdf. doc.)

    (VRU-Co8)   แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (pdf. doc.)

    (VRU-Co9)   แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (pdf. doc.)

    (VRU-Co10) แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (pdf. doc.)

    (VRU-Co11) แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (pdf. doc.)
    (VRU-Co12) แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (pdf. doc.)
    (VRU-Co13) แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (pdf. doc.)

    (VRU-Co14) แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (pdf. doc.)

    (VRU-Co15) แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน (pdf. doc.)
    (VRU-Co16) แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา (pdf. doc.)

    รวมแบบฟอร์มสหกิจทั้งหมด (pdf. doc.)


โปรแกรม
      Acrobat
คู่มือสหกิจศึกษา
       1. สหกิจคืออะไร
       2. บทบาทและหน้าที่ของนักศึกาและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
       3. บทบาทของสถานประกอบการกับสหกิจศึกษา
       4. กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
       5. ข้อแนะนำและแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
       6. การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
       7. ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา
       8. กิจกรรมสหกิจศึกษา

โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
สายตรง โทร. / แฟกซ์ : 02-9091426
ภายใน โทร. : 257