Home
          เกี่ยวกับโครงการ
          บุคลากร
          กิจกรรม
          รับสมัครงานสหกิจศึกษา
          ข่าวสหกิจศึกษา
          คู่มือและแบบฟอร์ม
          รับสมัครงาน
 

                                     

 โครงการสหกิจศึกษารับสมัครนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ในแนวสหกิจศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2/2549 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายวิชาการ
ของคณะที่สังกัดอยู่ หรือโครงการ
สหกิจศึกษาตึก 2 ห้อง 2106-2107 

 หลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
จะจัดค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชนในวันที่
9-11 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงเรียน
วังน้ำใส อ.วังน้ำใส จ.สระแก้ว

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
วิธีปกติ
รับใบสมัคร วันที่ 1 พ.ย. 2549
                      ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2550
รับสมัคร วันที่ 25 เม.ย.-19 พ.ค. 2550 สอบวันที่ 23-24 พ.ค. 2550
ประกาศผล 29 พ.ค.2550
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษารับทุน
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
รับสมัครวันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ. 2550
ติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ
ชั้น 2 อาคาร 100 ปี
 สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จัดให้มีการจัดนิทรรศการ
"ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา" ครั้งที่ 11
วันที่ 13-14 กันยายน 2550
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ข้าราชการพลเรือน (อาจารย์) จำนวน 1 อัตรา  จังหวัด พิษณุโลก   วันลงประกาศ  23/01/2550 09:54:50 10:22:07
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ข้าราชการพลเรือน (อาจารย์)   จำนวน 1 อัตรา  จังหวัด  นครราชสีมา  วันลงประกาศ  22/01/2550 09:54:50
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ข้าราชการพลเรือน (อาจารย์)   จำนวน 1 อัตรา  จังหวัด  กาญจนบุรี   วันลงประกาศ  22/01/2550 09:54:50
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  นักวิชาการห้องปฏิบัติการ (ชีววิทยา) (สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์)   จำนวน 1 อัตรา  จังหวัด  ปทุมธานี   วันลงประกาศ  16/12/2549 10:22:21
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สังกัดศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ รังสิต)   จำนวน 1 อัตรา  จังหวัด  ปทุมธานี   วันลงประกาศ  16/12/2549 10:22:07
 
 
 

โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
สายตรง โทร. / แฟกซ์ : 02-9091426
ภายใน โทร. : 257